5.9 C
Bistrița
sâmbătă, noiembrie 27, 2021

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud: Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare din 28 octombrie, ora 14,00

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 28 octombrie 2021, orele 1400

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

– prevederile art.3 alin.(1), art.4 alin.(1) și art.5 alin.(3) lit.a) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Guvernului 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.20/2020 privind aprobarea Procedurii de desfăşurare a şedinţelor comisiilor de specialitate, precum şi a şedinţelor Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în situații excepționale, constatate de autorităţile abilitate, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;

– avizul de legalitate nr.IIAb/23905 din 21.10.2021 al Compartimentului pregătire documente, Monitorul Oficial Local;

 În temeiul prevederilor art.178 alin.(1), art.179 coroborat cu art.134 și art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 DISPUNE:

         Art.1 (1) Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară, la data de 28 octombrie 2021, orele 1400. Ședința se va desfășura în regim de videoconferinţă.

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 22.10.2021.

Art.3 Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică, prin grija Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, cu:

– Secretarul general al județului;

– Administratorul public al judeţului;

– Direcţia juridică, administraţie locală;

– Direcţia economică;

– Arhitectul-şef;

– Direcţia investiții, drumuri județene;

– Biroul relații publice, IT;

– Biroul achiziţii publice, contracte;

– Compartiment audit public intern;

– Compartiment Cabinet preşedinte;

– Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 

            PREŞEDINTE,                                Contrasemnează:

   EMIL RADU MOLDOVAN    SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

                                                       ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

 

                                                                Anexa

 la Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Nr.286 din 21.10.2021

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

din data de 28 octombrie 2021, orele 1400  

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 30.09.2021 
 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/23607 din 19.10.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.114/2020 privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările ulterioare

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia de administrație 

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/23447 din 18.10.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.106/2017 privind numirea Comisiei pentru protecţia copilului Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisia de specialitate: Comisia de administrație

 1. Proiect de hotărâre VIII/23471 din 18.10.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.153/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și a Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.14/2021 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică, cu modificările ulterioare

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație și Comisia juridică și de fonduri europene

 1. Proiect de hotărâre VIII/23678 din 19.10.2021 privind decizia de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) – Lac Colibița – Colibița – Bistrița Bârgăului (DN 17) – (DN 17) Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică (DN 17D) – Poiana Ilvei – Măgura Ilvei – Ilva Mare – Lunca Ilvei – limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud – LOT 1 – Tronson 2: km 5+115 – 11+578”, aflate pe raza Comunei Bistrița Bârgăului

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de urbanism, Comisia economică și Comisia juridică și de fonduri europene 

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/23893 din 21.10.2021 privind a treia rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2021

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia de urbanism, Comisia juridică și de fonduri europene și Comisia de administrație

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/22957 din 12.10.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru trimestrul III al anului 2021

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia de urbanism, Comisia juridică și de fonduri europene și Comisia de administrație 

 1. Proiect de hotărâre IX/23458 din 18.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost

Iniţiator: Camelia Tabără – Vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia de urbanism și Comisia  juridică și de fonduri europene

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/23173 din  10.2021 pentru modificarea și completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.118/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliile de administraţie ale unităților de învățământ special de stat din subordinea Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia de administrație 

 1. Proiect de hotărâre nr.IX/23148 din 18.10.2021 pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.134/2013 privind instituirea și acordarea unor burse de excelență, burse de merit și burse de ajutor social de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare

Iniţiator: Camelia Tabără – Vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia economică 

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/23213 din 14.10.2021 pentru modificarea Statului de funcții prevăzut în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.58/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia de administrație 

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/23041 din 12.10.2021 privind aprobarea alipirii unor imobile, situate în Municipiul Bistrița, str.Toamnei nr.1A, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de urbanism, Comisia juridică și de fonduri europene și Comisia de administrație 

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/23375 din 15.10.2021 privind aprobarea dezlipirii imobilului, situat în Municipiul Bistrița, str.Bistricioarei, înscris în Cartea funciară nr.86941 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de urbanism, Comisia juridică și de fonduri europene și Comisia de administrație

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/23593 din 19.10.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Bistrița-Năsăud a unor imobile – construcții, situate în municipiul Bistrița, B-dul Grigore Bălan nr.43, înscrise în Cartea funciară nr.78917 Bistrița, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de urbanism, Comisia juridică și de fonduri europene și Comisia de administrație

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/23465 din 18.10.2021 privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii, în natură, precum şi pentru producţia de masă verde obținută pe pajişti pentru anul 2022

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisia de specialitate: Comisia economică 

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/21046 din 16.09.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI S.A. Bistriţa pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2023

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică și Comisia de urbanism 

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/23748 din 20.10.2021 privind acordarea mandatului special reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” A. Bistrița

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică și Comisia de administrație

 1. Diverse

ARTICOLE SIMILARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Bistriteanul TV

Sponsorizate

Efectele crizei sanitare asupra sănătății mentale la nivel global

Efectele crizei sanitare: Află cât de afectată a fost starea mentală a populației la nivel mondial ca urmare a crizei sanitare. Statistici pentru diferite regiuni ale lumii.

Care sunt avantajele pariurilor online

Dacă îți place să urmărești transmisiunile sportive și ești la curent cu ce se întâmplă în diverse sporturi, ești persoana potrivită pentru un hobby plin de adrenalină. Pariurile sportive online îți pot aduce câștiguri frumoase!

Se fac angajări la Transmixt Bistrița, Supercom și IMP România! Se oferă condiții excelente de muncă

Se fac angajări la ItalTextil Sărata, care caută muncitori și secretar administrativ. Panouri Decorative are nevoie de montator în Bistrița, iar Transmixt angajează / școlarizează șoferițe pentru transportul local. Oferta completă, mai jos: