26.7 C
Bistrița
luni, iunie 27, 2022

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud: Ședință ordinară în 31 martie. Proiecte pe ordinea de zi

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2022, orele 1430

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

– prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;

– avizul de legalitate nr.IIAb/6680 din 24.03.2022 al Compartimentului pregătire documente, Monitorul Oficial Local;

În temeiul prevederilor art.178 alin.(1), art.179 coroborat cu art.134 și art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 (1) Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară, la data de 31 martie 2022, orele 1430, care va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Administrativ, Piaţa Petru Rareş nr.1, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud.

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 25.03.2022.

Art.3 Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică, prin grija Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, cu:

– Secretarul general al județului;

– Administratorul public al judeţului;

– Direcţia economică;

– Direcţia juridică, administraţie locală;

– Arhitectul-şef;

– Direcţia investiții, drumuri județene;

– Biroul relații publice, IT;

– Biroul achiziţii publice, contracte;

– Compartiment audit public intern;

– Compartiment Cabinet preşedinte;

– Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud.

Anexa

la Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Nr.33 din 24.03.2022

Proiectul ordinii de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

din data de 31 martie 2022, orele 1430

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 24.02.2022

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 16.03.2022

3. Proiect de hotărâre nr.X/5436 din 10.03.2022 privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului la Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud și Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud

Inițiator: Ciprian-Tiberiu Kecskès-Simionca – Vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

4. Proiect de hotărâre nr.VIII/6181 din 18.03.2022 privind aprobarea rezultatului final al analizării proiectului de management depus de domnul George-Alexandru Gavrilaș, în calitate de manager al Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia de administrație

5. Proiect de hotărâre nr.VIII/5853 din 16.03.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Bistrița-Năsăud a unor imobile-construcții, situate în localitatea Posmuș nr.12, înscrise în Cartea funciară nr.30593 Șieu, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de urbanism, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia juridică și de fonduri europene

6. Proiect de hotărâre nr.VIII/6073 din 17.03.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în Comisia județeană privind incluziunea socială

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisia de specialitate: Comisia de administrație

7. Proiect de hotărâre nr.VIII/5865 din 16.03.2022 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de administrație, Comisia de urbanism și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

8. Proiect de hotărâre nr.VIII/6623 din 24.03.2022 privind numirea comisiilor de evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în anul 2022

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia de urbanism și Comisia de administrație;

9. Proiect de hotărâre nr.X/6089 din 17.03.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) – Lac Colibița – Colibița – Bistrița Bârgăului (DN 17) – (DN 17) Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică (DN 17D) – Poiana Ilvei – Măgura Ilvei – Ilva Mare – Lunca Ilvei – limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud – LOT 1 – Tronson 2: km 5+115 – 11+578”

Inițiator: Ciprian-Tiberiu Kecskès-Simionca – Vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică și Comisia de urbanism

10. Proiect de hotărâre nr.VIII/6245 din 21.03.2022 pentru modificarea statelor de funcții prevăzute în Anexele nr.2, 2.3, 2.4, 2.11 și 2.13 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.86/2021 privind aprobarea organigramei și a statului general de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de administrație și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

11. Proiect de hotărâre nr.VIII/6239 din 21.03.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.64/2021 privind constituirea Comisiilor de verificare a drepturilor de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor pentru imobilele expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) – Lac Colibița – Colibița – Bistrița Bârgăului (DN 17) – (DN 17) Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică (DN 17D) – Poiana Ilvei – Măgura Ilvei – Ilva Mare – Lunca Ilvei – limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud – LOT 1 – Tronson 2: km 5+115 – 11+578”

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de urbanism, Comisia economică și Comisia juridică și de fonduri europene

12. Proiect de hotărâre nr.VIII/6395 din 22.03.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Bistrița‐Năsăud pentru perioada 2021‐2027

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de urbanism, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia juridică și de fonduri europene și Comisia de administrație

13. Proiect de hotărâre nr.VIII/6366 din 22.03.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu medical situat în incinta imobilului „Dispensar Stomatologic” din municipiul Bistrița, str.Gării nr.9-11, proprietate privată a județului Bistrița-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia de administrație și Comisia juridică și de fonduri europene

14. Proiect de hotărâre nr.VIII/6379 din 22.03.2022 privind repartizarea unei locuințe destinate închirierii tinerilor specialiști din sănătate

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia de administrație și Comisia juridică și de fonduri europene

15. Proiect de hotărâre nr.IX/6491 din 23.03.2022 privind aprobarea numărului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar special de stat

Inițiator: Tabără Camelia – Vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia de administrație

16. Proiect de hotărâre Nr.VIII/6500 din 23.03.2022 privind acordarea de sprijin financiar în anul 2022 pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia economică

17. Proiect de hotărâre nr.VIII/6560 din 23.03.2022 privind prima rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisiile de specialitate: Comisia economică, Comisia de administrație, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia de urbanism și Comisia juridică și de fonduri europene

18. Proiect de hotărâre nr.VIII/6541 din 23.03.2022 privind aprobarea programelor care vor beneficia de finanţări din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în anul 2022 pentru Programul sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanţă”

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Comisiile de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia economică

19. Proiect de hotărâre nr.VIII/6625 din 24.03.2022 privind organizarea unor manifestări cu prilejul aniversării a 30 de ani de la constituirea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisiile de specialitate: Comisia economică, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia de administrație, Comisia de urbanism și Comisia juridică și de fonduri europene

20. Diverse

ARTICOLE SIMILARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Bistriteanul TV

Sponsorizate

FILEXPO oferă spații de expoziție de închiriat în curtea interioară! Au și spații generoase interioare pentru închiriat

Firmele care vor să-și facă produsele mai vizibile și să aibă parte totodată de un spațiu...

Ce să faceți dacă aspiratorul nu mai trage praful și murdăria cum o făcea odată

Dacă aspiratorul dvs. și-a pierdut aspirația, nu mai ridică murdăria sau a încetat complet să mai...

Avantajele garajelor prefabricate

Când se gândesc la un garaj, majoritatea oamenilor își imaginează o structură veche, amplasată în spatele...