14.2 C
Bistrița
joi, mai 30, 2024

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud: Ședință ordinară în 31 august 2023

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 31 august 2023, orele 14.30

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

 • referatul nr.IIA/19500 din 24.08.2023 al Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, Direcția juridică, administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;
 • avizul de legalitate nr.IIa/19501 din 24.08.2023 al Compartimentului juridic, coordonare consilii locale;

În temeiul prevederilor art.178 alin.(1), art.179 coroborat cu art.134 și art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 (1) Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară, la data de 31 august 2023, orele 1430. Ședința se va desfășura în regim de videoconferinţă.

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 25.08.2023.

Art.3 Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică, prin grija Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, cu:

 • Secretarul general al județului;
 • Administratorul public al judeţului;
 • Direcţia economică;
 • Direcţia juridică, administraţie locală;
 • Arhitectul-şef;
 • Direcţia investiții, drumuri județene;
 • Biroul relații publice, IT;
 • Biroul achiziţii publice, contracte;
 • Compartiment audit public intern;
 • Compartiment Cabinet preşedinte;
 • Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud.

PREŞEDINTE,                                                                                     Contrasemnează:

EMIL RADU MOLDOVAN                               p.SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

                                                                                                     DIRECTOR EXECUTIV

                                                                                                                 ELENA BUTTA

 

Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.201 din 24.08.2023

Proiectul ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 31 august 2023, orele 14.30

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 20.07.2023
 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 27.07.2023 
 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 07.08.2023 
 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 21.08.2023 
 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/19237 din 22.08.2023 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.116/2019 privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar din judeţul Bistriţa-Năsăud pentru performanțele școlare obținute la etapa județeană și participarea la etapa națională a Olimpiadelor Naționale Școlare

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia economică și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/19244 din 22.08.2023 pentru modificarea art.2 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.100/2022 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Spitalului Județean de Urgenţă Bistriţa a unui autovehicul dotat cu echipamente specifice (autospecială medicalizată), proprietate privată a judeţului Bistriţa-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia juridică și de fonduri europene și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/18585 din 10.08.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Bistriţa-Năsăud în domeniul public al orașului Beclean a bunurilor aferente infrastructurii punctelor de colectare a deșeurilor realizate pe terenurile proprietate publică a orașului Beclean, în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în judeţul Bistriţa-Năsăud”

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de urbanism, Comisia de administrație și Comisia juridică și de fonduri europene

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/18587 din 10.08.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Bistriţa-Năsăud în domeniul public al comunei Spermezeu a bunurilor aferente infrastructurii punctelor de colectare a deșeurilor realizate pe terenurile proprietate publică a comunei Spermezeu, în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în judeţul Bistriţa-Năsăud” Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de urbanism, Comisia de administrație și Comisia juridică și de fonduri europene

 1. 9. Proiect de hotărâre nr.IX/19286 din 22.08.2023 privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de asociere între județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea Proiectului „Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, încheiat la data de 10.04.2008

Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia juridică și de fonduri europene și Comisia de urbanism

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/18558 din 10.08.2023 pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.59/2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, cu modificările ulterioare

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia economică și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/19280 din 22.08.2023 pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.60/2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia economică și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/19454 din 24.08.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.86/2021 privind aprobarea organigramei şi a statului general de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia juridică și de fonduri europene, Comisia economică și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/19308 din 22.08.2023 pentru modificarea și completarea Anexei la Strategia de dezvoltare a județului Bistrița‐Năsăud pentru perioada 2021‐2027, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.51/2022

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia economică, Comisia juridică și de fonduri europene, Comisia de urbanism și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/19474 din 24.08.2023 privind modificarea datelor de identificare a unor bunuri imobile-terenuri și construcții cu instalațiile aferente, aflate în domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud, componente ale sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare, concesionate către Societatea AQUABIS S.A. Bistriţa-Năsăud, prevăzute în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.19/2008, cu modificările și completările ulterioare

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia juridică și de fonduri europene și Comisia de urbanism, Comisia economică

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/19424 din 24.08.2023 privind actualizarea valorii totale a Proiectului „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud” cod SMIS 2014+:125108, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.120/2018

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de urbanism și Comisia juridică și de fonduri europene 

 1. Proiect de hotărâre nr.IX/19432 din 24.08.2023 privind aprobarea unor măsuri de urgență pentru asigurarea continuității serviciului public județean de transport persoane prin curse regulate în județul Bistrița-Năsăud, în perioada 01.09.2023-31.10.2023, pe trasee din Programul de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2023-2032, rămase neatribuite în urma desfășurării procedurii negocierii fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare

Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia economică, Comisia juridică și de fonduri europene și Comisia de urbanism 

17.Diverse

Informare nr.VIII/19456 din 24.08.2023 privind deplasarea delegației Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în județul Myslenice, Republica Polonă, în perioada 30 iunie-3 iulie 2023

 

 

                                   

    

               

ARTICOLE SIMILARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Ultimele Știri

Sponsorizate

RCB Electro caută inginer electronist și electrician întreținere, Patiseria Sweet IRIS are nevoie de vânzătoare

RCB ELECTRO 97 Bistrița, producător de cabluri electrice, angajează pe perioadă nedeterminată inginer electronist și electrician întreținere. Smarty Kids Bistrița caută o persoană energică și pozitivă care dorește să se dezvolte în sfera educațională. NOI locuri de muncă la Aquabis, Fan Courier și Clinica Sanovil:

BISTRIȚA: S-a deschis We Fit Club, pe str. Alba Iulia! 1100 mp cu aparate performante de fitness, clase de kangoo jumps sau bodypump

Cea mai nouă, probabil cea mai modernă sală de fitness, singura desfășurată pe 1100 mp s-a...

Descoperă Mercedes me Service

Știai că: Aplicația Mercedes me Service îți oferă asistență digitală în toate problemele legate de service?