6.1 C
Bistrița
vineri, decembrie 9, 2022

Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud: Convocare şedinţă ordinară la data de 25 noiembrie 2022, orele 12.30

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 25 noiembrie 2022, orele 1230

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

 • referatul nr.IIA/25799 din 18.11.2022 a Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, Direcția juridică, administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;
 • avizul de legalitate nr.IIC/25804 din 18.11.2022 al Compartimentului juridic, coordonare consilii locale;

În temeiul prevederilor art.178 alin.(1), art.179 coroborat cu art.134 și art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 (1) Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară, la data de 25 noiembrie 2022, orele 1230, care va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Administrativ, Piaţa Petru Rareş nr.1, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud.

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 18.11.2022.

Art.3 Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică, prin grija Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, cu:

 • Secretarul general al județului;
 • Administratorul public al judeţului;
 • Direcţia economică;
 • Direcţia juridică, administraţie locală;
 • Arhitectul-şef;
 • Direcţia investiții, drumuri județene;
 • Biroul relații publice, IT;
 • Biroul achiziţii publice, contracte;
 • Compartiment audit public intern;
 • Compartiment Cabinet preşedinte;
 • Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud.

PREŞEDINTE,                                                                                     Contrasemnează:

EMIL RADU MOLDOVAN                                  SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

                                                                                         ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Anexa

la Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.226 din 18.11.2022

Proiectul ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

din data de 25 noiembrie 2022, orele 1230

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 27.10.2022
 2. Proiect de hotărâre nr.VIII/25416 din 15.11.2022 privind acordarea de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud a stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar din judeţul Bistriţa-Năsăud pentru performanțele școlare obținute la etapa județeană și participarea la etapa națională a Olimpiadelor Naționale Școlare în anul 2022

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/24870 din 09.11.2022 privind acordarea premiilor și recompenselor financiare de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2022

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Proiect de hotărâre VIII/25623 din 16.11.2022 privind acordarea burselor de excelență, burselor de merit și burselor de ajutor social, studenților, pentru anul universitar 2022-2023

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Proiect de hotărâre nr.X/25468 din 15.11.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice la Spitalul Judeţean de Urgență Bistriţa – sediul central Bd. G-ral Grigore Bălan, nr.43”

Iniţiator: Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia juridică și de fonduri europene, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia de urbanism

 1. Proiect de hotărâre X/25456 din 15.11.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Digitalizarea Spitalului Județean de Urgență Bistrița

Iniţiator: Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia juridică și de fonduri europene, Comisia de urbanism și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Proiect de hotărâre nr.IX/25737 din 18.11.2022 privind aprobarea proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Județean de Urgență Bistrița”

Iniţiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia juridică și de fonduri europene și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/25615 din 16.11.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 154, km 17+000-51+720, Limită județ Mureș – Sărata – DN 17, județul Bistrița-Năsăud”

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică și Comisia de urbanism

 1. Proiect de hotărâre VIII/25376 din 15.11.2022 pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.64/2021 privind constituirea Comisiilor de verificare a drepturilor de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor pentru imobilele expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) – Lac Colibița – Colibița – Bistrița Bârgăului (DN 17) – (DN 17) Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică (DN 17D) – Poiana Ilvei – Măgura Ilvei – Ilva Mare – Lunca Ilvei – limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud – LOT 1 – Tronson 2: km 5+115 – 11+578”, cu modificările ulterioare

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de urbanism, Comisia economică și Comisia juridică și de fonduri europene

 1. Proiect de hotărâreVIII/25730 din 18.11.2022 privind a opta rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport,  Comisia de administrație, Comisia de urbanism și Comisia juridică și de fonduri europene

 1. Proiect de hotărâre VIII/25679 din 18.11.2022 privind finanțarea proiectului „Lucrări de amenajare prin pavare a teritoriului la IP Liceul Teoretic „Vasile Coroban” din orașul Glodeni”, Raionul Glodeni, Republica Moldova

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport,  Comisia de administrație, Comisia de urbanism și Comisia juridică și de fonduri europene

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/25726 din 18.11.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.43/2018 privind înființarea Clubului Sportiv „GLORIA 2018 ̋ Bistriţa-Năsăud, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Proiect de hotărâre VIII/25543 din 16.11.2022 privind acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului prof.univ.dr. IOAN BOLOVAN

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisia de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Proiect de hotărâre VIII/25547 din 16.11.2022 privind acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului IOAN NICOLAIE BĂCIUȚ

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisia de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Proiect de hotărâreVIII/25562 din 16.11.2022 privind acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului prof.univ.dr. IOAN SBÂRCIU

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisia de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Proiect de hotărâre VIII/25583 din 16.11.2022 privind acordarea, post-mortem, a Titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud”, domnului dr. VASILE LECHINȚAN

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisia de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Proiect de hotărâre VIII/25539 din 16.11.2022 privind acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului dr. EMANUEL BABICI

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisia de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Proiect de hotărâreVIII/25579 din 16.11.2022 privind acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului TRAIAN LARIONESI

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisia de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Proiect de hotărâre VIII/25556 din 16.11.2022 privind acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” doamnei dr. VIRGINIA LINUL

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisia de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/25619 din 16.11.2022 privind acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului PELE GAVRIL BALINT

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisia de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Proiect de hotărâre VIII/25576 din 16.11.2022 privind acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului MIRCEA POPA  (MIRCEA BRAVO)

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisia de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Proiect de hotărâre VIII/25022 din 10.11.2022 privind acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului IOSIF CIUNTEREI

Iniţiator: Florin-Cristian Moldovan – Consilier județean

Comisia de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Diverse

Informare nr.VIII/25727 din 18.11.2022 privind deplasarea delegaţiei Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud la Glodeni, în Republica Moldova, în perioada 24 – 26 octombrie 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

    

ARTICOLE SIMILARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Bistriteanul TV

Sponsorizate

Iubești înghețata și cheesecake-ul de la Gelateria Aniela? Le poți comanda pentru masa de Crăciun sau Revelion

Masa de Crăciun și de Revelion e plină de bunătăți tradiționale. Cei de la Gelateria Aniela...

Rombat angajează Manager Planificare Producție, Betak are nevoie de un inginer mecanic priceput

Noi locuri de muncă sunt disponibile în Bistrița, la Rombat - care angajează operatori și manager...

BETAK angajează agent vânzări și gestionar, Cibela are nevoie de personal pentru curățenie

Se fac angajări la Cibela, Betak și Italtextil Sărata, care are nevoie de secretar administrativ, dar...