17.1 C
Bistrița
duminică, iulie 3, 2022

Primim la redacție: PUZ-ul meu, mai tare decât PUG-urile voastre!

O veche poveste imobiliară, marca „dragoste, urbanism și horticultură juridică”, este în plină desfășurare într-o zonă sensibilă, haotică și protejată de către funcționari ai primăriei, mai mari sau mai mici.

Lecturând lista cu certificatele de urbanism eliberate de către Primăria Bistrița, ne-a stârnit interesul un certificat eliberat în luna decembrie nr. 2419 din 09.12.2021 pentru „Modificare și completare PUZ aprobat prin HCL. Nr. 111/, preluat în PUG Bistrița cu HCL nr. 136/2013, prelungit cu HCL nr. 184/2018 și construirea a două locuințe colective cu păstrarea regimului de înălțime existent D+P+11E „pentru ansamblul de locuit situat în imediata vecinătate a Pompierilor, adică pe strada Valeria Peter Predescu.

Zvonuri că acolo se petrec lucruri necurate umblau de mult prin târg, dar…știți cum e…nu le-am băgat în seamă considerându-le răutăți și invidii de imobiliari. Observând de asemenea graba cu care a fost eliberat acest certificat de urbanism și graba cu care avizul de oportunitate a fost discutat în ședința CTAT, ne-a dat de gândit. Am descărcat HCL-ul prin care a fost votat acest PUZ de pe un site mai vechi de-al primăriei, pe numele lui HCL nr. 111 din 31.07.2008, semnat de către consilierii acelor vremuri și contrasemnat de legalitate de către secretar Floare Gaftone. Nimic ilegal sau special până aici. Studiind acest HCL important pentru noi este art.1 și anume:

ART.1.- (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru construire imobile –ansamblu multifunctional cu destinatia de locuinte colective si spatii comerciale, cu 553 apartamente, spatii comerciale, spatii verzi, căi de circulatie, loc de joacă pentru copii, puncte gospodăresc , 590 locuri de parcare pe un teren situat în intravilanul municipiului Bistrita, str. Sigmirului nr. 16, in suprafata totala de 2 ha 2688 mp, identificat în CF Bistrita nr.7677 proprietatea SC Transmixt SA, CF 11985/N proprietatea SC Miliard Impex SRL si CF Bistrita 9950 proprietatea numitului Danci Aurel si Regulamentul aferent conform Proiectului întocmit de SC Arhitectura Noua SRL Cluj, prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pe parcela identificata cu CF Bistrita 7677, CF 11985, se vor realiza 3 imobile in regim de inaltime D+P+8E+ER si un corp de clădire cu un regim de inaltime maxim de D+P+12E, spatii verzi amenajate, cate un loc de parcare aferent fiecarui apartament, spatii comerciale si locuri de parcare aferente spatiilor comerciale, puncte gospodăreşti, locuri de joaca pentru copii si o creşa cu suprafaţa de minim 200 mp.

(3) Pe parcela identificata identificata cu CF Bistrita 9950 se vor realiza 3 imobile in regim de inaltime maxim D+P+7E+ER si un imobil in regim de inaltime D+P+4 E+ER, spatii verzi amenajate, cate un loc de parcare aferent fiecărui apartament, spatii comerciale si locuri de parcare aferente spatiilor comerciale, puncte gospodăreşti si locuri de joaca pentru copii.

(4) Pe parcela identificata cu CF Bistrita 10482 se va realiza un imobil in regim de inaltime D+P+5E+ER, spatii verzi amenajate, cate un loc de parcare aferent fiecărui apartament, spatii comerciale si locuri de parcare aferente spatiilor comerciale, puncte gospodăreşti si locuri de joaca pentru copii.

20 de etaje aprobate în plus față de HCL!

Conform acestui HCL proprietarul poate construi pe cele 3 parcele nominalizate în hotărâre un total de 8 imobile. O să ne întrebați de ce 8 și un corp de clădire și nu 9? Și noi ne-am întrebat ce înseamnă „corp de clădire”. Fiind profani am apelat la atotștiutorul DEX care zice astfel:” Corp de clădire=Parte componentă a unei clădiri, delimitată fie de intrarea separată în ea, fie de regimul diferit de înălţime sau de arhitectura constructivă. Întrebând arhitecți cu experiență, ni s-a explicat că un corp de clădire trebuie să aibă o legătură fizică cu imobilul principal din care face parte (să fie legat printr-un demisol sau parter comun cu imobilul principal sau măcar alipit).

În fapt imobilele sunt independente, fără legătură între ele. În același sens, în cadrul HCL 111 din 2008 la art.1 aliniatul 3, sunt stipulate clar numărul de imobile (4 clădiri separate) prin folosirea sintagmei „imobil” și nu „corpuri de clădire”. Edificatoare în acest sens este și planșa „propunere mobilare urbană” întocmită de elaboratorul PUZ-ului.

Deci în total 8 imobile și nu 9, iar pe parcela de la alin.2 din HCL 3 imobile nu 4!
Mergând la fața locului am numărat imobile pe această parcelă nominalizată la art.1 alin.2 din HCL, surpriză, 4 imobile din care 3 terminate și unul în lucru doar la etajul 2 (dar autorizat și acesta D+P+10E+2ER). Numărând etajele aflăm că aceste imobile au D+P+11E adică 13 niveluri.

Numărând nivelurile aprobate prin HCL aflăm cu stupoare că sunt doar 11 (D+P+8E+ER). Adică, pe înțelesul nostru, în realitate sunt realizate 2 etaje în plus fața de PUZ aprobat. Asta la fiecare din cele 3 imobile construite, din care un imobil în plus față de 3 aprobate cu 14 niveluri. Calculând băbește, cum se zice, 2 etajex3blocuri terminate+14 etaje în lucru ne dă 20 etaje. Da, 20 etaje autorizate în plus fața de PUZ aprobat prin HCL 111 doar pe această parcelă. Nu mai pomenim de distanța dintre ele, care trebuie să fie egală cu înălțimea celui mai înalt, care nu este respectată.

Plimbându-ne prin acest complex, de altfel foarte frumos, ajungem la un imobil având un regim de înălțime D+P+6E, imobil identificat în HCL 111 la art. 1, alin.3, imobil care ar fi trebuit să aibă conform PUZ D+P+4E+ER. În fapt, în loc de 7 niveluri aprobate au fost executate 8 niveluri. Deci unul în plus. Nu mai pomenim de faptul că ultimul nivel trebuia să fie etaj retras (retras față de cel inferior cu minim 1,2 m). Deci un total per PUZ de 21 de niveluri în plus.

Ultimul imobil, localizat la alin. 4 al HCL 111, în regim de înălțime D+P+5E+ER, nu este realizat încă amplasamentul nominalizat în PUZ și HCL fiind ocupat de o clădire care va trebui demolată pentru a face loc acestui bloc.

Nevenindu-ne să credem, am dat din coate, și am localizat pe siteul primăriei autorizațiile aferente parcelei cu cele mai mari probleme. Surpriză…surpriză…Pentru blocurile (imobilele) nominalizate la alin.2 din HCL există autorizații după cum urmează:
-AC nr. 1549 din 29.12.2017 eliberată pentru un regim de înălțime D+P+11E (aprobat D+P+8E+ER), depusă în 07.12.2017
-AC nr. 1017 din 10.09.2018 eliberată pentru un regim de înălțime D+P+11E (aprobat D+P+8E+ER), depusă în 01.07.2020
-AC nr. 414 din 24.06.2021 eliberată pentru un regim de înălțime D+P+10E+ER (aprobat D+P+8E+ER)
-AC nr. 814 din 26.10.2021 eliberată pentru un regim de înălțime D+P+10E+2ER (bl8) (imobil în plus)

Plus încă vreo 2 poate 3 autorizații intermediare pentru ceva modificări care nu ne interesează la acest moment.

Suntem în fața unor ilegalități flagrante.

Ne punem întrebarea: greșim noi undeva?? Poate nu ne-am uitat și pe PUG am zis! Ne-am uitat și studiat repede și PUG-ul (ăla bun desigur de pe site), precum și regulamentul aferent. Într-adevăr, acest teren este localizat în UTR în subzona funcțională L4, subzonă ce ,conform regulamentului, beneficiază de un regim de înălțime de maxim P+10E cu posibilitatea de a mai suplimenta cu încă 1-2 etaje (conform art. 10-Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor).

Asta este ne-am zis. Au dreptate să elibereze D+P+11E doar se încadrează în prevederile PUG!! Suntem noi necredincioși și sceptici! Nefiind de meserie, și ca să încheiem subiectul, am întrebat smeriți, de data aceasta un specialist de la Cluj, urbanist și profesor, dacă e legală încadrarea în PUG, care specialist ne-a călăuzit cu blândețe prin stufosul RLU al PUG Bistrița și anume la Cap. I, Prescripții generale, I.2. Corelări cu alte documentații și anume:

I.2.1. Prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare, ale căror efecte sunt imprimate în configuraţia cadrului construit actual al municipiului. În cazurile în care actualul PUG a intervenit asupra zonelor de PUZ care nu şi-au produs efectele până la aprobarea lui, atunci pentru zonele respective se vor aplica prevederile prezentului regulament.
I.2.2. Prezentul Regulament Local de Urbanism preia Planurilor Urbanistice Zonale si Planurile Urbanistice Detaliu aprobate conform Legii 350/2001 cu republicările şi completările ulterioare, prin Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Bistriţa.
I.2.3. Prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare, ale căror efecte sunt imprimate în configuraţia cadrului construit actual al localităţilor şi care îşi păstrează şi în prezent valabilitatea.

Și ca să înțelegem și mai bine, să ne lămurim definitiv, ne-a arătat cu condescendență un articol din Legea 350/2001 și anume:

art. 56 alin. (5) “Valabilitatea prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se extinde de drept pentru acele investiţii care au început în timpul perioadei de valabilitate, până la finalizarea acestora, în următoarele situaţii: a) dacă în timpul perioadei de valabilitate a fost începută, în condiţiile legii, procedura de autorizare a executării lucrărilor de construire/desfiinţare; […]”

Cum nu știam ce înseamnă nici procedură de autorizare…am fost iarăși îndrumați cu răbdare la Legea 50/1991 care la art. 2 alin (21) spune astfel:

(21) Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire şi cuprinde următoarele etape:

a) emiterea certificatului de urbanism;

b) emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru investiţiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;

c) notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea solicitării de obţinere, ca act final, a autorizaţiei de construire, pentru investiţiile la care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului şi a emis îndrumarul conform legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

d) emiterea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente privind investiţiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;

e) elaborarea documentaţiei tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, denumită în continuare documentaţie tehnică – D.T.;

f) depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente;

g) emiterea autorizaţiei de construire.

Iarăși ne-am apucat de căutat pe siteuri și știri, și surpriză….am găsit o autorizație de construire emisă înainte de aprobarea PUG Bistrița (HCL 136/2013 aprobat în ședință de consiliu la 14.11.2013) și anume AC nr. 671 din 24.08.2013 (BLOC-LOCUINȚE COLECTIVE în regim de înălțime D+P+7E+ER), adică la o dată anterioară aprobării PUG și RLU Bistrița.

PUZ-ul trebuia respectat, independent de intrarea în vigoare a noului PUG

Corelând prevederile Regulamentului local de urbanism, aferent Planului urbanistic general al Municipiului Bistrița, Cap. I, Prescripții generale, I.2. Corelări cu alte documentații, prezentate mai sus cu prevederile și condițiile stabilite prin certificatele de urbanism emise și prin autorizația de construire, de asemenea, prezentată mai sus, rezultă faptul că Certificatele de urbanism/ Autorizațiile de construire actuale și viitoare, trebuie emise și cu respectarea reglementărilor (indicatori urbanistici, regim maxim de înălțime, retrageri minime obligatorii, restricții etc.) stabilite prin Regulamentul local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal, aprobat prin HCL nr. 111 din 31.07.2008, mai ales că această documentație de urbanism a produs efecte ”imprimate în configuraţia cadrului construit actual al municipiului.” – s-a terminat procedura de autorizare și s-a construit deja în baza reglementărilor acestui PUZ, aprobat.

Asta ce înseamnă? Simplu! Indiferent și independent de intrarea în vigoare al noului PUG trebuia în continuare respectat PUZ-ul! Adică respectat numărul de imobile pe parcele și regimul de înălțime. Noroc cu domn’ profesor de la Cluj.

Interesant este că până la un moment dat beneficiarul a respectat PUZ-ul, adică trei imobile nominalizate la alin.3 din HCL au fost realizate conform PUZ. Abia la al patrulea imobil de pe acea parcelă a început, timid, să facă un etaj în plus (D+P+6E în loc de D+P+4E+ER).

Este știut faptul că pentru un imobiliar este mai ieftin să construiască pe verticală decât pe orizontală. Interesant este faptul că aceste imobile au și fost recepționate, din comisie făcând parte și funcționari din cadrul primăriei și din cadrul Inspectoratului Județean în construcții. Fiind respectată autorizația (ilegal eliberată) recepția era acordată.

Problema principală constă în eliberarea acestor certificate de urbanism și autorizații cu încălcarea Legii, fără respectarea reglementărilor PUZ, trecându-se cu nonșalanță peste ele cu motivarea că se respectă reglementările PUG, PUG care a fost aprobat la o dată ulterioară producerii efectelor PUZ. Mai mult acest regim monstruos de diferit de cel aprobat (14 niveluri în loc de 11 aprobate) a fost oferit proprietarului prin documentele eliberate de primăria Bistrița, de către inspectorul de zonă Malaicu Sabina, șef serviciu Tamaș Ștefan, arhitect șef Pop Monica și de către secretar Floare Gaftone.

Asta în condițiile în care pentru alt teren similar ca încadrare, și acesta cu PUZ aprobat înainte de intrarea în vigoare a PUG Bistrița, dar care nu și-a produs efecte (adică nu s-au demarat acte pentru construcție înainte de PUG), serviciul urbanism a refuzat eliberarea certificatului de urbanism conform PUG cu încălcarea Legii. Deci pentru proprietarul Runcan Construct s-a putut/vrut încălca flagrant Legea dar pentru alt proprietar nu s-a putut/vrut să se respecte aceeași Lege.

Oare secretarul municipiului Floare Gaftone, care se erijează în „detectiv urbanistic” și la alte spețe este extrem de atentă la virgule și puncte gospodărești, nu a sesizat această ilegalitate flagrantă. Dânsa, împreună cu inspectorul Malaicu Sabina, pozează în apărătoarea drepturilor „cetățenilor onești”. Să înțelegem că „cetățeanul onest” Runcan Construct a fost/este mai onest decât alții?

Ca să înțelegem despre ce este vorba, tot aici, același cetățean, a început construcția imobilului nr. 7 (str. Valeria Predescu nr. 22) în luna noiembrie 2020, el solicitând certificatul de urbanism abia în data de 9.02.2021, primăria eliberând certificatul de urbanism nr. 410 din 18.03.2021 (pentru D+P+10E+2ER). La data de 29.04.2021 acest imobil nu avea încă autorizație de construire (conform unei adrese eliberate de primărie), poliția locală sesizându-se abia la data de 11.05.2021 în urma unei atenționări pe aplicația City Health (la modă pe vremea aceea), și întocmind „proces verbal de contravenție pentru executare de lucrări de construire fără a deține autorizație de construire” .

Autorizația de construire nr. 414 din 24.06.2021 (eliberată după 5-6 luni în care constructorul a lucrat ilegal-conform condică de betoane) a fost eliberată de către primăria Bistrița, atenție!…pentru BLOC LOCUINȚE D+P+10+ER, doar cu un etaj retras față de 2 solicitate și fără a menționa sintagma „intrare în legalitate” conform Legii și a altor autorizații similare eliberate.

Bineînțeles, autorizația de construire este semnată conform procedurilor, mai puțin de inspector Malaicu Sabina care s-a dat bolnavă, fiind obligat alt inspector să o întocmească și să o semneze. Unde a dispărut un etaj între certificat de urbanism și autorizația de construire nimeni nu știe. Dar fiți liniștit, după o căutare de 6 luni au găsit o parte din acel etaj și l-au pus unde trebuie cu ajutorul autorizației de construire nr. 1052 din 31.12.2021: „Modificare proiect autorizat cu AC nr. 414 din 24.06.2021 și schimbare regim de înălțime de la D+P+10E+ER la D+P+11E”.

Întrebarea pertinentă pe care o punem, pentru un prieten desigur, este cum s-a putut lucra și construii fără autorizație ditamai blocul cu ditamai macaraua lângă el, până la etajul 6, nefiind văzut, nefiind atenționat, nefiind oprit, nefiind amendat o perioadă de 5-6 luni.

Nu a văzut inspectorul de zonă Malaicu Sabina, nu a văzut inspectorul de la Agenția de Mediu când a făcut procesul verbal și a eliberat acordul de mediu, nu a văzut arhitectul șef Pop Monica care locuiește în zonă și care de cel puțin 2 ori pe zi trecea pe acolo? Nu a văzut/auzit secretarul municipiului Floare Gaftone care este păzitoarea legalității în urbe? Nu a văzut chiar nimeni?

Dacă ar fi să găsim o explicație pentru fiecare ar fi că Malaicu Sabina era în concediu de covid, Pop Monica dimineața când venea la slujbă venea cu soarele-n ochi iar când se întorcea era întuneric, agenția de mediu nu a fost pe teren, Floare Gaftone era ocupată cu scrierea multor „obiecții de legalitate și oportunitate” la alte investiții decât la aceasta, iar poliția locală era decimată de o puternică durere-cot.

Nu vrem să fim răi, doamne ferește, dar tot aici, tot acum și tot așa (cu încălcare de Lege) s-a mai eliberat o autorizație și anume 814 din 26.10.2021, pentru bloc nr. 8 (adică cel în plus pe acea parcelă) pentru un regim de înălțime D+P+10E+2ER. Nimic deosebit, aceeași încălcare a Legii, aceeași funcționari, același proprietar! Doar că certificatul de urbanism aferent acestei autorizații este CU nr. 1837 din 08.09.2021 pentru D+P+10E+2ER. Și ce mare brânză! E mărișoară și asta….diferența de timp între emitere certificat și emitere autorizație este de exact 48 zile, adică 7 săptămâni adică 1 și 3/4 luni.

Ne-am minunat și bucurat de rapiditatea cu care a fost realizat proiectul…cu care au fost obținute avizele….și cu care a fost eliberată autorizația. Deci se poate. Colac peste pupăză, pe siteul primăriei, tocmai din luna a 10-a 2021, la autorizații eliberate lipsește coloana cu data depunerii. O fi oculta mondială să nu vedem că s-a eliberat în 3-4 zile! Proiect frumos (ca și celelalte), avize multe și complete…autorizația ghidată și susținută de Malaicu Sabina a trecut prin toate birourile cu viteza pixului, nimeni neavând timp să sesizeze ceva.

Chiar nici secretarul Floare Gaftone, vigilentă ca în totdeauna, nu a sesizat nimic ilegal sau neoportun sau vreun punct gospodăresc. Chiar și mașina de gunoi putea merge pe sens unic si nu deranja pe nimeni ca-n alte părți!

Nu-i așa…este o frumoasă și durabilă poveste de dragoste între un constructor, care face bine și nu rău, și funcționari din cadrul primăriei, cochetând și ei/ele când cu PUZ când cu PUG, iar fructele acestei iubiri (neinteresate) sunt certificatele și autorizațiile de construire eliberate pentru acest cuibușor de nebunii.

Dar așa cum am spus la început, s-a eliberat un certificat de urbanism nr. 2419 din 09.12.2021 pentru „Modificare și completare PUZ aprobat prin HCL. Nr. 111/, preluat în PUG Bistrița cu HCL nr. 136/2013, prelungit cu HCL nr. 184/2018 și construirea a două locuințe colective cu păstrarea regimului de înălțime existent D+P+11E” care a și fost introdus în comisia CTATU din data de 31.01.2022 pentru emitere „aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ” chiar pe prima poziție. Denumirea pompoasă, vicleană și kilometrică este destinată inducerii în eroare a….cui vreți dumneavoastră!

Analizăm astfel: PUZ aprobat prin HCL nr. 111 nu a fost preluat în PUG în sensul că a modificat reglementările existente în PUZ, ci a fost preluat în PUG cu respectarea strictă a reglementărilor PUZ (el făcându-și efectele înainte de aprobare PUG), a doua minciună este aceea că se păstrează regimul de înălțime existent.

Cum să păstrezi un regim de înălțime ilegal acordat când conform legii acolo era maxim D+P+8E+ER cu un singur corp de D+P+12E, conform PUZ care si-a creat efecte? Iar sintagma „construirea a două locuințe colective” este introdusă pentru a legaliza imobilului nr.8 care este actualmente construit ilegal (în plus pe parcelă) și construirea, eventual, al încă unuia care să justifice elaborarea unui nou PUZ.

Ca să nu mai zicem că e de cascadorii râsului, cererea/solicitarea avizului de oportunitate a fost făcută în data de 22.11.2021 sub nr. 101819 la o dată anterioară eliberării certificatului de urbanism, adică 09.12.2021. În termeni populari, întâi botezul și pe urmă nunta! Bineînțeles că a primit binecuvântarea cu majoritate de voturi.
Este o încercare jalnică de a legaliza (sic!) retroactiv o pleiadă de ilegalități.
Ca să fim chiar pe deplin edificați juridic am cerut un punctul de vedere în scris al secretarului municipiului Bistrița, referitor la această spinoasă problemă, adică PUZ sau PUG. Secretarul municipiului ne-a răspuns în termen legal, profesionist, cu celeritate chiar.

Cităm: „Dacă documentația PUZ a fost preluată (asimilată) în PUG, aceasta având caracter specific, se aplică cu prioritate.” Credeți-mă, m-a luat cu leșin! Știind acest lucru, că PUZ în acest caz este prioritar PUG-ului, fapt declarat și susținut cu seninătate de către secretarul municipiului în diverse ocazii cât și în scris, dânsa a continuat să semneze certificate de urbanism și autorizații pentru acest amplasament, raportate la PUG și nu la PUZ! Nu putem să nu ne întrebăm: când semna certificatele și autorizațiile pentru D+P+11E era doar secretar al primăriei iar răspunsul la adresa noastră a fost redactat de către juristul dintr-însa?

Sau datorită faptului că acest PUZ, care este urmărit cu grijă maternă de către Inspector Malaicu Sabina, este afișat spre dezbatere publică în holul primăriei, afișare care la o studiere mai atentă devoalează întreaga golăneală și scoate în evidență toate aceste infracțiuni, secretarul municipiului Bistrița pe numele lui Floare Gaftone a redevenit brusc jurist de renume local după ce a petrecut o perioadă de metamorfoză ca și urbanist și arhitect de renume mondial! Vorba aia….decât larvă-n urbanism mai bine fluture-n juridic!

Mai frumos spus….această poveste de iubire, consumată intens, în mod continuu, ocazional neprotejat de către protagoniști, Malaicu Sabina fiind pe post de Cupidon (neimplicată fizic datorită vârstei de pensionare), a dus la nașterea unor odrasle prea înalte precum și a unuia în plus. Speriate fiind de monstruozitățile zămislite precum și a unuia adulterin, poate nerecunoscut de niciuna, au pus la care un botez (denumit pompos PUZ…..) finanțat de către Runcan Construct pentru a înfia ultima odraslă și a da o iluzorie aparență de legalitate celorlalte fructe ale unei iubiri pătimașe și oarbe.

Nu spunem, doamne ferește, că această poveste de dragoste poligamă între constructor și câțiva funcționari ar fi bazată pe interese materiale, nici prin gând nu ne trece așa ceva, chiar dacă un zvon de dincolo de timp răzbate cum că o săptămână-două de miere, cu un inspector urbanist, prin țara lui Oscar Wilde ar fi avut loc acum vreo 10 ani. Repetăm, nu credem așa ceva.

Ceea ce credem în schimb, cu tărie și convingere, este că această zonă crepusculară are nevoie de o clarificare din partea autoritățiilor, are nevoie de niște explicații clare cu privire la respectarea PUZ sau PUG, are nevoie de o cercetare mai „aprofundată și analitică”, explicații de legalitate cu privire la etajele edificate în plus față de PUZ, sau pur și simplu o informare din partea funcționarilor implicați cu privire la procedurile și legile urmate și respectate, pentru a informa și alți imobiliari cu privire la beneficiile nerespectării legii dar ascunderea ilegalităților sub umbrela unui PUZ modificator retroactiv și parțial mincinos.

Atât deocamdată….dar nu plecăm din zonă…întorcându-ne privirea vedem, peste gard, blocurile celebrului investitor Ungur, care cu ajutorul unor îndreptări de eroare, cu aceeași funcționari la vremea respectivă a făcut furori în oraș, făcând bloc în loc de casă. Bine…între timp din cauza înghesuielii urbanistice, dragostea a sărit gardul spre un investitor mai tânăr și mai generos.

 

 

 

 

 

ARTICOLE SIMILARE

7 COMENTARII

 1. Bravo BistriteanulepunctroBravoooooos tot ce e e foarte adevarat chiar si stupii darde cutiuta din locul retropresedintelui?

  „Oare secretarul municipiului Floare Gaftone, care se erijează în „detectiv urbanistic” și la alte spețe este extrem de atentă la virgule și puncte gospodărești, nu a sesizat această ilegalitate flagrantă. Dânsa, împreună cu inspectorul Malaicu Sabina, pozează în apărătoarea drepturilor „cetățenilor onești”. Să înțelegem că „cetățeanul onest” Runcan Construct a fost/este mai onest decât alții?”
  Cea mai culll e aia cu virgulitele si punctele gospodaresti. De unde le stiti?

 2. Conform Legii 193/2019, art. 27 lit. d Pentru supraetajarea cu încă un nivel, o singură dată, dacă autorizația inițială NU a avut la bază un PUZ.

  Dar, conform OUG 214/2008 de modificare a legii 50/1991, art. 4 litera a.1, se permite supraetajare cu un singur nivel doar în suprafață de maxim 20% din suprafața construită desfășurată a clădirii dacă autorizația inițială A avut la bază un PUZ.

  De exemplu: pentru un bloc existent, se poate obține un etaj suplimentar plus podul “funcționalizat” de la litera b.

  Acest etaj suplimentar poate fi realizat fără alte documentații suplimentare de urbanism, în acest caz va trebui respectată înălțimea maximă din regulamentul de urbanism și indicatorii de urbanism ai zonei.


 3. Vorba cântecului, Banu i ochiul dracului.
  Oare sus pe deal date etaje pe fi permise?
  Parter și 12 niveluri?
  Sper să fie verificați toți la sânge de cine trebuie că primarul e aerian.

 4. Niste mizerii făcute contra cost de niste jeguri cu concursul clar al unor funcționari din primărie.
  Heloooo, domnule primar mai trăiești?
  Crețu nu ar fi permis așa ceva, a doua zi ar fi zburat. (…)
  Ți e scârbă ce a ajuns orașul ăsta și unele nulități care își permit orice.
  Primaria a ajuns un sat fără câini.
  Îmi pare rău că am votat Turc.
  O dezamăgire.
  Oare toți bistrițeni sunt idioți?
  Unii cred că nu se vede cum arată orașul?
  Mă uit pe vârful dealului blocuri cică fara utilități, case pitite pe lângă blocuri se scuipa in cap , iar primarul face fotoshop cu promisiuni.

 5. E foarte clar cine este in spatele acestor mizerii, tot un mizerabil care plătește niste boschetari fara diploma dar cu ifose de mari specialiști.
  Văi când o să se răzbune Dumnezeu pe ei .
  Aproape toate articolele de acest gen vorbesc de aceiași asasini ai orașului distrugându-l încet cu ajutorul unor acoliți din instituția primărie și disciplină în construcții.
  Isc ar trebui să verifice mai des mai ales că s a schimbat șeful.

 6. Felicitări domnule Jalea.
  Faceți lumina să vadă și idioții plătit pe bani sa arunce cu laturii,
  Cine i acel personaj care cere socoteală dar nu se uita in curtea celui care îl plateste și nu face o minimă verificare?
  Eu in locul constructorului la și da in judecată și ia și cere daune de sa și vândă casa din Ghinda.

 7. Un neica nimeni care din asta trăiește.
  N am înțeles, ia făcut bloc lângă casa lui?
  Oare prietenul care il plătește n a călărit blocuri lângă case fără utilități?
  Blocul criticat si celelalte sunt de o calitate cum niciun dezvoltator nu are.
  De ce nu merge comisia de urbanism din CL la toate blocurile în toate zonele sa vadă cum înțeleg unii sa construiască?
  Pentru ce naibii i am ales?
  Sa treacă HCL la telefoanele date?
  Rușine sa va fie iar domnului primar care permite astfel de lucruri și nu ia nicio măsură inseamna ca este capusat de unii dezvoltatori și de unii funcționari.
  Când te gândești cine face asfel de mizerii ei fiind o mizerie de ……..oameni nu le poti zice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Bistriteanul TV

Sponsorizate

Cum să aveți mai puține jucării pentru copii

Jucării. Uneori, parcă sunt peste tot... ca o armată nesfârșită într-un război fără sfârșit. În ultimii...

Sortimentele de salam pe care trebuie să le încerci

Este unul dintre cele mai populare tipuri de cârnați din lume! Dar ce este mai exact? Acest...