1.2 C
Bistrița
duminică, decembrie 3, 2023

Consiliul Județean BN: Ședință ordinară în 23 februarie 2023. Proiecte, pe ordinea de zi

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 23 februarie 2023, orele 14.00

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

 • referatul nr.IIA/3786 din 16.02.2023 al Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, Direcția juridică, administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;
 • avizul de legalitate nr.IIC/3788 din 16.02.2023 al Compartimentului juridic, coordonare consilii locale;

În temeiul prevederilor art.178 alin.(1), art.179 coroborat cu art.134 și art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 (1) Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară, la data de 23 februarie 2023, orele 1430, care va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Administrativ, Piaţa Petru Rareş nr.1, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud.

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 17.02.2023.

Art.3 Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică, prin grija Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, cu:

 • Secretarul general al județului;
 • Administratorul public al judeţului;
 • Direcţia economică;
 • Direcţia juridică, administraţie locală;
 • Arhitectul-şef;
 • Direcţia investiții, drumuri județene;
 • Biroul relații publice, IT;
 • Biroul achiziţii publice, contracte;
 • Compartiment audit public intern;
 • Compartiment Cabinet preşedinte;
 • Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud.

Anexa

la Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

nr.29 din 16.02.2023

Proiectul ordinii de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

din data de 23 februarie 2023, orele 14.30

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 27.01.2023

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 08.02.2023

 1. Proiect de hotărâre nr.IX/3626 din 15.02.2023 privind aprobarea Strategiei Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale Bistriţa-Năsăud pentru perioada 2022-2027 şi a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei

Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de administrație și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/3143 din 09.02.2023 privind constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor în vederea evaluării anuale a managementului la instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație și Comisia sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Proiect de hotărâre nr.IX/3130 din 09.02.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.4/2022 privind aprobarea componenţei nominale a Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud

Iniţiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/2672 din 06.02.2023 privind aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul local al orașului Beclean, de trecere a imobilului-teren și construcții, înscris în Cartea funciară nr.26684 Beclean, din domeniul public al orașului Beclean în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia juridică și de fonduri europene, Comisia de urbanism și Comisia de administrație

 1. Proiect de hotărâre nr.IX/3477 din 14.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi pentru persoane adulte cu dizabilități: Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie (de tip ambulatoriu) Bistrița din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

8. Proiect de hotărâre nr.IX/3710 din 16.02.2023 privind înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul Județului Bistrița-Năsăud și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia

Iniţiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

9. Proiect de hotărâre nr.IX/3522 din 14.02.2023 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea unităților de învățământ special de stat subordonate Consiliului Județean Bistrița-Năsăud asupra unor imobile-terenuri și construcții proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia juridică și de fonduri europene și Comisia de urbanism

10. Proiect de hotărâre nr.IX/3188 din 09.02.2023 pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2022

Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia juridică și de fonduri europene, Comisia de administrație, Comisia de urbanism, Comisia economică

11. Proiect de hotărâre nr.IX/3517 din 14.02.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.120/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, cu modificările ulterioare

Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

12. Proiect de hotărâre nr.IX/3782 din 16.02.2023 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.21/2019 pentru aprobarea Ghidurilor privind acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud

Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de administraţie, Comisia de urbanism, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

13.Proiect de hotărâre nr.IX/3551 din 14.02.2023 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2023

Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de administraţie, Comisia de urbanism și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

14. Proiect de hotărâre nr.IX/3558 din 14.02.2023 privind numirea comisiilor de evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în anul 2023

Iniţiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de administraţie, Comisia de urbanism și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

15. Proiect de hotărâre nr.VIII/3697 din 16.02.2023 privind prima rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2023

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de urbanism, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia de administrație și Comisia juridică și de fonduri europene

16. Proiect de hotărâre nr.IX/3751 din 16.02.2023 privind acordarea de sprijin financiar în anul 2023 pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

Iniţiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

17. Proiect de hotărâre nr.IX/3749 din 16.02.2023 privind participarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud la organizarea și desfășurarea Concursului interjudețean de matematică și informatică „Grigore C. Moisil” organizat de Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

18. Proiect de hotărâre nr. IX/3775 din 16.02.2023 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2023

Iniţiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de administraţie și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

19. Diverse

ARTICOLE SIMILARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Ultimele Știri

Sponsorizate

LEONI Bistrița: Anunț solicitare Autorizație mediu

SC LEONI WIRING SYSTEMS RO SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Autorizației de mediu pentru funcționarea FABRICĂ DE PRODUCȚIE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE...

Se fac angajări la Masterfoam, Arena by Casa EMA și Clinica Sanovil

Masterfoam angajează operatori producție, tehnicieni mentenanță și magazineri. Restaurantul Arena by Casa EMA caută ospătar, barman și ajutor bucătar. Clinica Sanovil are nevoie de farmacist, specialist marketing & comunicare, infirmieră part-time. Oferta completă – mai jos:

IANA OPTIC: De Crăciun fă-ți cadou o pereche de ochelari cu cristale Swarovski ! Sau fă-i cadou cuiva drag un voucher

La Iana Optic vă așteaptă deja surprize de sărbătoare pentru cei dragi. Ai acum ocazia să-ți faci cadou o pereche nouă de ochelari (cu cristale Swarovski, ca să fie răsfățul complet) sau poți să faci cuiva drag un cadou prețios.