PRIMIM LA REDACȚIE: Interese ascunse din spatele modificărilor Planului Urbanistic General. Cui folosesc?!

PRIMIM LA REDACȚIE: Interese ascunse din spatele modificărilor Planului Urbanistic General. Cui folosesc?!

Un text primit pe e-mailul redacției surprinde intențiile de modificare a Planului Urbanistic General, ale noii administrații locale. Întrebarea legitimă a autorilor acestui text este: „Cui folosesc aceste modificări?”

Administrația locală pregătește modificarea Planului Urbanistic General. Un text primit pe adresa de mail a redacției creionează schimbările ce sunt avute în vedere, pe cine avantajează și mai ales pe cine dezavantajează acestea,dar și cât de sănătoase sunt pentru dezvoltarea orașului nostru. Îl redăm integral:

Regulamentul Local de Urbanism se constituie în ansamblul general de reglementări, la nivelul unității teritorial administrative, având menirea de a realiza aplicarea principiilor directoare în materia urbanismului, a conduce la dezvoltarea complexă, strategică a localității, în acord cu potențialul localității și în interesul general, urmărind utilizarea terenurilor în mod rațional, echilibrat și în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate.

Regulamentul Local de Urbanism, aferent Planului Urbanistic General, conține norme cu caracter director pentru autorizarea executării lucrărilor de construire. Autorizațiile de construire se vor emite cu respectarea prevederilor prezentului regulament precum și, atunci când acesta a fost aprobat, a Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului aferent sau a Planului Urbanistic de Detaliu. Aceasta definiție se regăsește în toate documentațiile de urbanism indiferent de mărimea și importanța orașului sau municipiului.

Cu alte cuvinte PUG-ul este Planul Mare al unei localități. Regulamentul Local de Urbanism (RLU) este un fel de Memoriu aferent PUG. Aici sunt descrise restricțiile și permisiunile din zonele desenate pe planșele din PUG. Zonele desenate în PUG se numesc Unități Teritoriale de Referință (UTR). Aceste zone pot fi amplasate în areale mai mici sau mai mari, în funcție de omogenitatea terenurilor, a clădirilor, relief, peisaj, istorie, structură parcele în aceste zone, etc. Fiecare Zonă cuprinde mai multe subcategorii, de exemplu Zona L include L1, L2, L3 și L4. Mai departe, zona M cuprinde zona M1, M1a, etc. PUG-ul are o valabilitate de 5 ani cu posibilitate deprelungire sau actualizare. El își păstrează valabilitatea până la intrarea în vigoare a noului PUG.

Având în vedere anunțul Primăriei Municipiului Bistrița cu privire la realizarea unui nou Plan Urbanistic General al municipiului Bistrița am putea spune că se face un pas important în administrarea și dezvoltarea orașului. Am putea crede că noua administrație întrevede faptul că urbanismul și gestionarea lui trebuie făcut profesionist și după reguli clare și unitare la nivelul întregului oraș, ceea ce în esența este corect.

Am putea crede, de asemenea, că noua administrație înțelege mai bine decât vechea administrație că ramura construcțiilor (de locuințe sau orice altceva) este o sursă valoroasă de venituri la bugetul primăriei. Am putea crede că această inițiativă se face din grija față de cetățeanul de rând, față de investitorii mari și mici deopotrivă, față de beneficiarii acestor investiții, și nu în ultimul rând față de generațiile viitoare care vor locui în acest oraș.

Dacă ar fi așa, ce nu putem înțelege atunci, este graba cu care se face acest lucru. Ne dă de bănuit tocmai timpul scurt (chiar și prelungit) până în data de 15 decembrie pentru depunerea de propuneri cu privire la îmbunătățirea reglementărilor urbanistice existente. Având în vedere situația delicată din țara și din lume privitoare la restricțiile de circulație, de carantinare, etc., precum și faptul că unii cetățeni ar vrea să depună în scris unele propuneri, neavând toată lumea posibilitatea de a transmite online (au mai fost trimise online cereri și petiții online cărora nu s-a dat nici un răspuns), considerăm că acest termen de 15 zile este prea scurt, suspectăm o grabă partizană a unor interese, știut fiind faptul că în alte orașe etalon, Cluj-Napoca, Oradea sau Timișoara observațiile si propunerile se fac pe toata perioada de elaborare a PUG-ului.

Ni se pare lăudabilă intenția noului Consiliu Local de a iniția procedurile elaborării unui nou PUG, de aceea zvonurile apărute în cercuri restrânse și realitatea ulterioară materializată printr-un proiect de hotărâre precum și apariția în mass media bistrițeană a unor articole de presă cu privire la intenția de a modifica unele reglementări punctuale ale regulamentului local de urbanism, privitoare la indicii urbanistici a unor utilizări permise, printr-o Hotărâre a Consiliului Local ni se pare incredibilă.

Am fi tratat-o ca pe o glumă, ca pe un zvon tendențios la adresa noii administrații, dar apariția unui articol într-un ziar online local referitor la aceste dorite

modificări de reglementări, anunțul primăriei nr. 93517/21.12.2020 privitor la intenția de a adopta acest HCL, ne pune în fața unei realități absurde desprinse parcă din lumea lui Kafka.

Căutând acest proiect de HCL pe site-ul primăriei și găsindu-l într-un final, ne-am mirat ce greu a fost de găsit, parcă ar fi fost ascuns cu intenție la „alte documente”, minimalizându-i importanța.

Termenul până la care se pot formula „propuneri, sugestii și opinii” fiind de 22.01.2021 la un act care se vrea a fi suveran RLU aferent PUG Bistrița este de asemenea dubios de scurt, știut fiind faptul că un act care modifică alt act similar trebuie să treacă prin aceleași proceduri de consultare și avizare ca și actul inițial. Cu alte cuvinte, dacă se dorește modificarea unor reglementări care au fost supuse dezbaterii publice, care au beneficiat de avize favorabile de la toate instituțiile publice (în număr de 23 avize, studii și puncte de vedere), acest HCL modificator ar trebui să beneficieze în mod obligatoriu de toate aceste avize și acorduri/puncte de vedere.

Spunem acest lucru, nu din rea voință, ci doar din interes și respect al votului dat, interes pentru acest oraș și față de cetățenii lui, respect față de instituția primarului și a funcționarilor aparatului administrativ care au fost puși, de multe ori, în situații delicate. Acest lucru a fost posibil datorită refuzului unor funcționari de a colabora cu serviciile de specialitate, și din existența unor reglementări tehnic explicate, dar perfect legale și logice, necesitând o minimă pregătire în domeniul urbanismului și o minimă cunoaștere a termenilor specifici acestui domeniu.

Poate ca un dicționar de termeni mai larg abordat și definiții mai puțin elevate ar fi de dorit la PUGul următor. Considerăm că, posibil, și acest lucru a dus la unele acțiuni în instanță înaintate de diverși cetățeni de bună credință, instigați prin livrarea de informații incomplete, contra Consiliului Local al Municipiului Bistrița (..), acțiuni care vizau anularea/revocarea reglementărilor locuințelor colective mici, și care s-au soluționat cu respingerea acțiunilor și cu explicarea de către instanță a modului de interpretare obiectiv și pertinent a acestor reglementări specifice. Redăm mai jos un pasaj din încheierea Tribunalului Bistrița într-un astfel de proces, explicație și soluție menținută de către Curtea de Apel Cluj:

După cum se poate observa din textul preluat din Regulamentul l____ de urbanism aferent Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului l____ al m___________ Bistrița nr. 136/2013, reglementarea modului de edificare a locuințelor colective mici, a căror anulare se solicită prin prezenta acțiune, este identică cu reglementarea modului de edificare a locuințelor individuale.

În consecință, având aceeași reglementare cu cea a locuințelor individuale, nu se poate reține că reglementarea urbanistică a locuințelor colective mici încalcă drepturile fundamentale ale reclamantului, ci din contră, instituind aceleași reguli, asigură respectarea acestora. În esență, de fapt, reclamantul este nemulțumit de numărul apartamentelor care se doresc a fi edificate în imobilul situat în Bistrița, ____________________.6, însă posibilitatea de limitare a numărului maxim al unităților locative ce se pot realiza într-o locuință colectivă mică nu este prevăzută în Planul Urbanistic General al M___________ Bistrița aprobat prin Hotărârea Consiliului L____ nr.136/2013. Acest aspect trebuie să facă obiectul unei analize de specialitate și apreciază că acest lucru se va putea face cu ocazia actualizării Planului Urbanistic General al m___________ Bistrița – lucrare cuprinsă în bugetul m___________ Bistrița pe anul 2018. Prin anularea în integralitate a reglementării modului de edificare a locuințelor colective mici prevăzute ia cap.ll.5. art. 1 – L2, s-ar anula practic posibilitatea de a se mai edifica pe raza m___________ Bistrița a locuințelor colective mici.

O altă critică adusă hotărârii consiliului l____ se referă la „condițiile calitative” pe care orice act normativ trebuie să le îndeplinească, printre acestea „previzibilitatea”, ce presupune că actul trebuie suficient de precis și clar pentru a fi aplicat. Nu se arată în concret ce nu este suficient de precis și de clar din conținutul reglementării locuințelor colective mici. Primăria m___________ Bistrița a solicitat precizări cu privire la definiția locuinței colective cuprinsă în Planul Urbanistic General al m___________ Bistrița iar răspunsul elaboratorului, respectiv S.C Ramboll South East Europe S.R.L a fost că: „locuința colectivă de mică dimensiune este o clădire cu apartamente de maxim P+2 niveluri. Se aplică reglementările de la Subzona L 2 din Regulamentul L____ de Urbanism aferent Planului Urbanistic General – în această Subzonă (L2) sunt prezentate și locuințele colective de mici dimensiuni, de maxim P+2 niveluri”.

Pentru autoritatea publică locală este deci suficient de precis și de clar ce sunt și care sunt reglementările care se aplică în cazul edificării de locuințe colective mici, cu atât mai mult cu cât poziția este confirmată și de către elaboratorul Planului urbanistic General. Apreciază că și această critică este nefondată, reglementarea fiind redactată în termeni suficient de clari și preciși pentru a putea fi aplicată.

În susținerea acțiunii reclamantul mai arată că reglementarea locuințelor colective mici așa cum este formulată este în contradicție totală și cu normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cuprinse în Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă. Se arată că actele normative trebuie redactate într-un limbaj și stil juridic specific normativ, concis, sobru,clar și precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie , însă nu arată nici de această dată, în mod concret ce anume nu este clar, concis, care sunt regulile gramaticale sau de ortografie nerespectate.

Cetățenii municipiului, oricare ar fi ei, trebuie să știe și aspectul legal, nu doar cel emoțional vehiculat în presă de diverși interpuși, trebuie să știe că instanțele au dat câștig de cauză Primăriei Bistrița și au considerat, în mod unitar, că aceste locuințe colective sunt perfect reglementate și perfect legale. Pare paradoxal faptul că deși Primăria Bistrița a câștigat aceste procese, care spun negru pe alb că aceste locuințe colective de mici dimensiuni sunt legale, tot ea dorește a modifica reglementările PUG. Acest paradox necesită o explicație: astfel, dorindu-se într-o anumită zonă L2, să se construiască o locuință colectivă de mici dimensiuni, de către diverși investitori, primăria eliberează, conform legii și RLU, certificatul de urbanism, în care se specifică faptul că se poate construi o locuință colectivă de mici dimensiuni.

În intervalul de timp situat între eliberarea certificatului de urbanism și eliberarea autorizației de construire (însemnând elaborarea proiectului tehnic, obținerea avizelor favorabile, depunerea documentației tehnice în vederea obținerii autorizației de construire), apare un vecin sau nu, care instigat sau nu fiind de către diverși funcționari sau nu, atacă în instanță, nu punctual acest proiect imobiliar, ci atacă chiar Primăria Bistrița, sub diverse motivații, de cele mai multe ori cerând anularea reglementărilor referitoare la aceste locuințe colective mici din cadrul RLU a PUG Bistrița.

Aceste proiecte imobiliare sunt întârziate prin neeliberarea autorizației de construire de către Primăria Bistrița sub motivarea că există un proces pe rol. Media de timp a unui astfel de proces este de 1,5 ani, perioadă în care investitorul este blocat.

Ulterior respingerii acțiunii „vecinului” de către instanță, Primăria Bistrița invocă, pentru a nu elibera autorizația de construire, expirarea certificatului de urbanism și implicit a avizelor eliberate pentru această investiție. Perversitatea acestor acțiuni este străvezie, investitorul și Primăria câștigând de fapt procesele, instanțele explicând detaliat de ce aceste locuințe colective mici sunt perfect reglementate și legale, dar investitorul de fapt pierde, neputând construi în viitorul imediat, el fiind nevoit sa-și regândească investiția și să o relocalizeze (de obicei în alt oraș). O victorie à la Pirus.

Lipsa asumării în solidar sau măcar declarativ a acestor procese pierdute, cu implicări financiare direct proporționale cu pierderile suferite de către investitori, decontate sau care se vor deconta doar de către reclamanți (în marea majoritate susținuți de funcționari), ne determină să credem că se creionează o practică a dezinformării și a manipulării, raportată la construcția de locuințe colective de mici dimensiuni.

În principal, acest act care se dorește a se vota, și care are o denumire pompoasă, și anume „Hotărâre privind aprobarea condițiilor pentru autorizarea construirii de locuințe colective mici, pe raza municipiului Bistrița”, dorește schimbarea indicilor urbanistici, a suprafețelor terenurilor aferente precum și a numărului de apartamente. (vom reveni cu un articol separat despre aceste locuințe de mici dimensiuni legale). Exceptând faptele descrise mai sus, amintim că aceste locuințe colective mici sunt reglementate deja în RLU aferent PUG Bistrița, care a fost aprobat și adoptat în ședința de Consiliu Local in oct. 2013, prin HCL nr. 136/2013, hotărâre de Consiliu Local care este semnată spre legalitate de către secretarul municipiului trimisă spre știința Consiliului Județean (cu CD martor PUG și RLU).

Mai mult, motivele invocate pentru adoptarea acestei hotărâri sunt evazive și fără o fundamentare de specialitate. Referirea la numeroasele petiții depuse de cetățeni ai municipiului Bistrița, criticile din mass-media, lipsa numărului insuficient de locuri de parcare, sunt subiective, tendențioase și manipulatorii.

Tendința de densificare a construcțiilor de locuințe colective mici în zone de locuințe individuale, la care se face iarăși referire, este o tendință națională și europeană, obligatorie și materializată prin curentul adoptat de către țările europene numit New Urbanism, aplicată de către orașe etalon, Oradea și Cluj-Napoca.

Chiar și Raportul la proiectul  de hotărâre întocmit de Arhitect Șef, Serviciul Urbanism (serviciul specializat), este nefavorabil, el reiterând faptul că acest HCL va fi lovit de nulitate. Analizând referatul de aprobare aferent proiectului de hotărâre, găsim sintagma „subzona L2a”, subzonă în care s-ar putea totuși construi locuințe colective de mici dimensiuni.

Surpriza noului și curiozitatea ne-a împins la restudierea PUG Bistrița cu tot ce înseamnă el, Memoriu general, Regulament local de Urbanism precum și a planșelor UTR-urilor, toate acestea existente din 2013 pe site-ul Primăriei Bistrița. Nu am găsit nicăieri vreo referire, vreo reglementare sau măcar o aluzie la această zonă L2a.

Ne punem întrebarea, pertinentă și de bun simț, dacă prin acest HCL se doresc modificările reglementărilor PUG Bistrița sau al altui PUG (al altui oraș)? Prin urmare această referire la o zonă inexistentă în totalitatea PUG Bistrița ne dă dreptul a suspiciona o lipsă de pregătire în domeniul administrativ, sau mai grav unele interese de grup sau personale.

Ar fi interesant de văzut inițiatorii, promotorii și susținătorii acestui HCL. Interesant ar fi de văzut studiile și avizele care stau la baza acestui proiect de hotărâre, componența și pregătirea profesională a inițiatorilor și motivarea ignorării Raportului Serviciului de specialitate (Serviciul Urbanism prin Arhitect Șef).

Analizând în ansamblu acest proiect de hotărâre, observăm faptul ca sunt favorizați investitorii mari, cu răbdare și putere financiară, știut fiind faptul că elaborarea, avizarea și aprobarea unor Planuri Urbanistice Zonale, consumă resursa timp și bani, ei fiind singurii care pot suporta aceste restricții. Ne punem întrebarea cine și prin ce mijloace va sprijinii investitorii mici și mijlocii din ramura construcțiilor de locuințe, numărul mare a acestora egalând poate, totalitatea celor mari.

Raportat la această zonă L2a, retroactiv privind și rememorând unele articole de presă, interviuri și declarații, putem spune că cineva dorește introducerea forțată în cuprinsul PUG a acestei zone L2a, sau acoperirea unor fapte, acțiuni etc. care s-au consumat de-a lungul timpului raportându-se greșit la această zonă L2a inexistentă.

Discuțiile din mass-media, comentariile și acțiunile ulterioare și prezente dau dreptul și obligă autoritățile competente la o cercetare mai în detaliu a acestor neclarități, o lămurire a lor, lămurire necesară pentru tranșarea acestor suspiciuni și continuarea dezvoltării orașului.

Nu spunem că noua administrație este răuvoitoare, fiind contrară politicii declarate, a ceea ce am votat, spunem doar că o atenție sporită, o consultare a unor specialiști locali, care cunosc realitățile urbei este mai benefică și mai sănătoasă decât promovarea unui HCL păgubos din toate punctele de vedere.

Credităm cu încredere noul Consiliu Local, mulți dintre consilier fiind la primul mandat, înțelegem ardoarea de a schimba lucruri după 12 ani de altă administrație, dar trebuie analizate cu atenție de specialiști, care-și vor asuma consecințele unor hotărâri (bune sau rele) cu impact major asupra cetățeanului, și în caz de eșec vor suporta eventualele daune în solidar.

Trebuie analizat acest lucru foarte profesionist pentru a nu crea opusul a ceea ce se dorește. Vom reveni cu viitoare observații, propuneri, explicații ale unor situații, în cadrul mass-mediei interesate și implicate în elaborarea unei strategii urbane sănătoase, și interesate în a semnaliza și penaliza derapajele administrației.

VIDEO: Ce soluții a găsit primarul Sever Mureșan din Telciu, în scandalul cu Aquabis aprilie 11, 2021 - Sute de locuitori din Telciu protestau împotriva tarifelor prea mari la apă și canalizare, acum aproape două luni. Ei solicitau primarului Sever Mureșan să renunțe la serviciile Aquabis și să înființeze un serviciu local pentru administrarea independentă a rețelei de apă și canal din Telciu. Ce soluții a găsit primarul Sever Mureșan:
Vasile Goncear, campionul ce a adus luptele libere în județ, implicat într-un scandal mediatic: „Nu e adevărat că mi-am răpit copiii!” aprilie 11, 2021 - Ziarul Gândul a prezentat un articol în care Vasile Goncear, campionul ce a adus la noi în județ luptele libere e acuzat de răpire internațională de copii. ”E un reporter fals, ce din scandal trăiește! Nu e adevărat că mi-am răpit copiii. Am acte, am tot ce trebuie ca să dovedesc că nu e adevărat!” a explicat, pentru Bistrițeanul.ro, Vasile Goncear.
FOTO: Poiana Ciucaș, o oază de relaxare și grătăreală, în Pădurea Schullerwald! aprilie 11, 2021 - Primăvara se instalează încet, încet! Iar weekendurile vrem să le petrecem relaxându-ne în aer liber!  La doi pași de centrul orașului, în Pădurea Schullerwald, cei de la Ciucaș au amenajat o poiană, o oază de relaxare și grătăreală!
FOTO: Cu lemne furate în camionetă, a dat nas în nas cu jandarmii aprilie 11, 2021 - Un bărbat a avut o ”întâlnire de neuitat” cu jandarmii, ieri. Acesta a furat lemne din pădure, pe care le transporta cu camioneta. CE a pățit bărbatul:
ALTE Vremuri: Un abator modern – la Bistrița, încă din 1890…! Alte curiozități de demult aprilie 11, 2021 - Puțini dintre noi știu, dar Bistrița avea un abator modern încă din anul 1890...! O confirmă documentele publicate de Arhivele Naționale Bistrița-Năsăud, care ne amintesc faptul că în anii 1920-1930 abatorul era dotat cu instalații frigorifice!
VIDEO – SUPERB: Peste 20 de pui de mistreți, surprinși în zăpadă, în Munții Rodnei aprilie 11, 2021 - Căprioare, capre neagre, cerbi - deja parcă ne-am obișnuit să le vedem în Munții Rodnei. Dar un drumeț a avut parte de o ALTĂ priveliște. Acesta a surprins „29 de giuvaeruri ale muntelui. Așadar, iată ce ți se poate întâmpla când umbli de unul singur, pe poteci ninse, într-o zi de prier capricios”.
Un medic de la Spitalul Județean s-a ales cu sancțiune pentru că a întârziat la o consultație aprilie 10, 2021 - Potrivit managerului Spitalului Județean de Urgență Bistrița-Năsăud, Gabriel Lazany, medicii care nu își fac treaba sau chiar întârzie la program sunt sancționați. Este și cazul unui medic care avea programată o consultație în policlinică, la care a întârziat...
VIDEO: Primarul Eugen Bușcoi, despre o „problemă foarte mare pentru comunitatea din Zagra” aprilie 10, 2021 - Primarul Eugen Bușcoi a recunoscut că este vorba despre o „problemă foarte mare” pentru comunitatea din zonă: pentru a ajunge din Zagra în satul Perișor, oamenii au de făcut un ocol de peste 30 de kilometri. „Și copiii de clasele V-VIII de acolo ar putea fi aduși la școală mult mai simplu...”
Să-l cunoască lumea… din avion! Bistrițeanul „uns” la conducerea aeroporturilor din București și-a pus afiș cu el la intrare aprilie 10, 2021 - „Uns” în luna ianuarie la conducerea Companiei Naționale de Aeroporturi București, bistrițeanul Cosmin Peșteșan s-a gândit să se facă cunoscut încă de la intrarea în Aeroportul Otopeni. Printre primele măsuri luate s-a numărat un afiș de dimensiuni mari cu el, plasat chiar la intrare într-unul din aeroporturile conduse.
FOTO: PANICĂ în gară! O fată s-a prăbușit la pământ, iar jandarmii i-au acordat primul ajutor aprilie 10, 2021 - Momente de panică aseară, în  Gara Bistrița Nord. Doi tineri au coborât din trenul care venea de la Cluj. Fata s-a prăbușit la pământ, iar prietenul ei a început să strige după ajutor. Din fericire, în zonă se aflau jandarmii...
FOTO: Avansează lucrările la „cea mai frumoasă Sală Polivalentă din țară” aprilie 10, 2021 - „Cea mai frumoasă Sală Polivalentă din  țară” - așa a fost catalogat în 2019 cel mai important proiect sportiv al județului nostru. Lucrările începute la mijlocul anului 2020 se desfășoară în ritm alert, iar complexul sportiv se ridică văzând cu ochii.
Bistrițenii, sătui de reguli?!? Jandarmii au aplicat aseară mai multe amenzi pentru nerespectarea măsurilor impuse de autorități: aprilie 10, 2021 - Ploaie de amenzi - aplicate de jandarmi, ieri seară, în Bistrița. Mai mulți bistrițeni s-au „revoltat” pe regulile impuse de autorități, comportându-se ca și cum viața și-ar fi revenit la normal.
Bistrița intră în șantier: Verde pentru lucrările la Linia Verde! aprilie 10, 2021 - Proiectul de mobilitate urbană Linia Verde intră, în sfârșit,  în  etapa de ȘANTIER. Primarul a anunțat că a semnat contractul de începere a lucrărilor. „Vor urma doi ani grei, dar vom căuta soluții și rute alternative!”, a declarat Ioan Turc.
S-a reinventat munca patriotică la Primăria Bistrița! Funcționarii, scoși din birouri să curețe orașul aprilie 9, 2021 - În timp ce bistrițenii așteaptă mai bine de o lună după un certificat de urbanism, funcționarii din Primăria Bistrița sunt scoși la curățenie, ca să-și amintească ce e munca patriotică. Mai bine de 500 de angajați ai municipalității au lăsat pixurile jos, au luat saci de gunoi și s-au apucat de colindat spațiile verzi, locurile de joacă și malurile râului.
Scăpăm de cerșetori până la final de iunie??? Așa ar susține primarul! aprilie 9, 2021 - Problema cerșetorilor care împânzesc orașul ar putea lua sfârșit în scurt timp. Conform primarului Ioan Turc, problema ar trebui să fie rezolvată până la finele lunii iunie.
Cum este posibil să intri în spital cu test Covid negativ și să ieși pozitiv? Explicațiile managerului Spitalului Județean, Gabriel Lazany aprilie 9, 2021 - Intrebat de un urmăritor al emisiunii Bistrițeanul Live cum e posibil ca un bolnav să intre în spitalul județean cu test Covid negativ și să iasă cu unul pozitiv, managerul unității medicale a prezentat situațiile în care se poate întâmpla acest lucru:
OPINII – Adrian Linca: Of, ce sport, ce chin, ce jale! aprilie 9, 2021 - Finanțarea sportului local este o bătaie de joc la adresa tuturor bistrițenilor care înțeleg ce înseamnă mișcarea și o umilință continuă pentru cei care se mai ocupă cu acest domeniu al vieții sociale.
Ioan Turc: Încă cercetăm situația cu cele două PUG-uri aprilie 9, 2021 - Primarul orașului a cerut un audit intern după ce au apărut informații în media că, la Primărie, s-ar lucra după DOUĂ PUG-uri. La un moment dat, audit-ul a fost finalizat, iar Ioan Turc explica faptul că există șanse să fie anunțat Parchetul. „Încă investigăm. Pe când am toate documentele, vă voi anunța ce am descoperit exact și ce măsură voi lua”, a declarat edilul.
Supă și desert, în curând în meniul bolnavilor internați la Spitalul Județean de Urgență aprilie 9, 2021 - Un proiect de hotărâre a ministrului Sănătății Vlad Voiculescu vine să modifice alocația de hrană din spitalele din țară. Astfel, potrivit proiectului de hotărâre, alocația de hrană a unui bolnav nu poate fi mai mică de 16 lei. Managerul Spitalului Județean de Urgență spune că va reintroduce supa și chiar și un desert la una dintre mese.
VIDEO: Sever Mureșan, primarul din Telciu, despre cea mai mare provocare a ultimilor 16 ani de când conduce administrația locală aprilie 9, 2021 - Sever Mureșan conduce administrativ comuna Telciu de 16 ani, povestind, într-o emisiune la Bistrițeanul Live, care a fost cea mai mare provocare cu care s-a confruntat de când conduce comuna. „Toți au considerat că Telciu este o comună bogată și se descurcă singură, considerând că nu avem nevoie de sprijin. Dar, știți cum se spune – întotdeauna dai în calul care trage…”
FOTO: Oferte irezistibile la mobilier, la CASA RUSU aprilie 9, 2021 - Primăvară plină de culoare la CASA RUSU! Dacă te muți în casă nouă și vrei să  amenajezi interiorul sau pur și simplu te-ai gândit să schimbi mobilierul, la Casa Rusu găsești, până în 12 aprilie, oferte de nerefuzat. Îți poți schimba bucătăria, biblioteca, sau dormitorul, cu mobilier la un SUPER preț. Sau te poți bucura de un colțar nou, care să se asorteze perfect cu orice pată de culoare pe care vrei să o adaugi camerei tale...
VIDEO – Ce se mai fură la socialele din Viișoara? Curent! aprilie 9, 2021 - Jandarmii și reprezentanți ai Electrica au identificat o locuință din blocurile sociale care fura energie electrică printr-o racordare ilegală la rețeaua electrică, astfel încât consumul să nu fie înregistrat. Familia respectivă riscă amendă sau chiar închisoare.
VODAFONE a PICAT! Clienții, lăsați fără NICIO conexiune! aprilie 9, 2021 - Operatorul de telefonie VODAFONE se confruntă cu niște probleme grave! Semnalul pentru apel sau internet NU mai este disponibil niciunui client. Se pare că și la ei există această problemă, și nu se știe când se va rezolva.
NĂSĂUD: Începe reabilitarea termică a blocurilor! AMICII Building a semnat contractul cu primăria aprilie 9, 2021 - Primăria Năsăud a decis în privința constructorului cu care va colabora în vederea anveloparii termice a blocurilor din Năsăud. Este vorba de compania bistrițeană Amicii Building care va reabilita 9 blocuri din orașul academicienilor.
Noi restricții, de azi, în Bistrița și alte cinci comune! Starea de alertă în România – prelungită! aprilie 9, 2021 - Weekend-ul aduce noi restricții în Bistrița și în alte cinci comune, unde rata incidenței cazurilor COVID a trecut de 4 la mia de locuitori. Astfel, de azi și până duminică inclusiv, magazinele se închid la ora 18.00, iar circulația este restricționată de la ora 20.00. Autoritățile centrale au anunțat prelungirea stării de alertă pe teritoriul României:
Vrei să participi la dezbaterea publică a Bugetului orașului?!? Trebuie să te înscrii, pentru că e EXCLUSIV online aprilie 9, 2021 - Administrația locală invitase bistrițenii luni, 12 aprilie, la dezbaterea publică a bugetului municipiului. Însă, dat fiind contextul pandemic, s-a decis ca dezbaterea să fie EXCLUSIV online. Așa că cei interesați trebuie să se înscrie, pentru a primi invitația aferentă pe ZOOM. Sunt și locuri limitate!
OPINII: Ia bugetul, nu-i bugetul, bine c-am închis bufetul! aprilie 8, 2021 - Am decis să scriu acest articol pentru că am văzut în proiectul de buget propus, care se află în stadiul de propuneri, câteva lucruri care mi-au sărit în ochi la o primă lectură a documentului PDF ,,Proiect-buget-municipiul-Bistrita-anul-2021”... 
Primăria Șieu o ia pe urmele orașului-stațiune Sângeorz-Băi și iese la pândă de nesimțiți aprilie 8, 2021 - După ce Primăria Sângeorz-Băi a apelat la camere video pentru a-i surprinde pe cei care depozitează gunoaie aiurea, în natură, a venit rândul Primăriei Șieu să apeleze la camere video pentru a-i descuraja pe nesimțiți.
FOTO: S-au deschis azi porțile la Grădinița „Albă ca Zăpada” din Beclean! Directorul general ADR NV, prezent la eveniment aprilie 8, 2021 - S-au deschis azi porțile grădiniței „Albă ca Zăpada” din Beclean - o investiție de aproape un milion și jumătate de euro. La eveniment a fost prezent și directorul general ADR NV. VEZI cum arată noua construcție:
Turc: Ce n-au reușit alte administrații, am reușit acum! Preluăm Cinematograful 23 August! aprilie 8, 2021 - Cinematograful 23 August va ajunge în administrarea Primăriei Bistrița. Cel puțin asta a susținut primarul Turc azi, într-o conferință de presă. „Ce n-au reușit alte administrații, că au mai fost încercări, se va face acum! Vom prelua Cinematograful 23 August!”, a declarat edilul. CE va face cu el: